Forklaring af termer og begreber 
 
 
Autorisation/bekræftelse 
En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren med sit stempel, sin under­skrift og en påtegning står inde for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gen­gi­velse af kildeteksten.

Bekræftede oversættelser bruges som regel i forbindelse med dokumenter, der skal frem­læg­ges i retssager, ved indgåelse af ægteskab, ved ansøgning om optagelse på uddannelses­in­sti­tutioner og i andre officielle sammenhænge.

De dokumenter, der oftest skal bekræftes, er dåbsattester, navneattester, bopælsattester, vielsesattester, skilsmissebevillinger og skilsmissedomme, straffeattester, eksamensbeviser og dokumenter til brug for domstolene.

En bekræftet oversættelse består af 3 dele: Oversættelsen, det originale dokument og trans­latørens bekræftelsespåtegning.

Beskikkelse som translatør og tolk 
En person må først kalde sig 'statsautoriseret translatør og tolk', når vedkommende har op­nået beskikkelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For at opnå beskikkelse skal følgende krav være opfyldt: 
 −  Man skal have dansk indfødsret.
 −  Man skal have bopæl i Danmark.
 −  Man skal være fyldt 25 år.
 −  Man må ikke være under konkursbehandling.
 −   Man skal have aflagt enten erhvervssproglig kandidateksamen (cand. ling. merc), erhvervs­sproglig oversætter- og tolkeeksamen (cand. interpret.)
eller translatøreksamen aflagt ved en handelshøjskole. 
Kildetekst 
Kaldes også for 'udgangstekst', dvs. den tekst, der skal oversættes.

Lokalisering 
Lokalisering omfatter tilpasning af oversættelsens indhold til målgruppen. Lokalisering bru­ges især i forbindelse med oversættelse af brugervejledninger, hjælpetekster og software. Eksempler og måleenheder i kildeteksten erstattes med lokale eksempler og måleenheder.

Måltekst 
Resultatet af oversættelsen, dvs. den oversatte tekst.

Translatør 
Translatørtitlen er en beskyttet titel, og personer, der har beskikkelse som translatør og tolk har eneret til at benytte denne erhvervsmæssige betegnelse. Beskikkelse udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Translatørstempel 
Translatører har ret til at føre krone i stemplet. Ifølge gammel praksis anvendes et ovalt stem­pel, segl, oblat eller signet med krone i midten. I den øverste del af stemplet ses ordene INTERPRES REGIUS JURATUS for mandlige translatører og INTERPRES REGIA JURATA for kvin­delige translatører. Translatørens navn er anført i stemplets nederste del.